Van: www.huureenpolaroid.nl is onderdeel van Creative-M-Concepts gevestigd te Waalre. Versie 1.0. 1 december 2022.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Creative-M-Concepts: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Creative-M-Concepts

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Creative-M-Concepts en een cliënt waarop Creative-M-Concepts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Creative-M-Concepts gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Creative-M-Concepts is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij 
 2. Creative-M-Concepts is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip thuis aanwezig is, worden extra gemaakte kosten van €25 door Creative-M-Concepts aan cliënt doorberekend.
 2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

 1. Het openstaande bedrag zal bij aflevering aan Creative-M-Concepts contant of per elektronische betaling betaald worden.
 2. Bij een totaal bedrag van €1000.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst 25% van de totaalprijs. Het restrerende bedrag zal bij aflevering aan Creative-M contant of per elektronische betaling betaald worden.
 3. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Creative-M het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Creative-M-Concepts.
 4. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. 

Artikel 6. Annulering door cliënt

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 7. Annuleringen door Creative-M-Concepts

 1. Creative-M-Concepts is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Creative-M-Concepts zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Creative-M-Concepts gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Creative-M onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Creative-M-Concepts geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Creative-M kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 8. Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Creative-M-Concepts.
 2. Cliënt is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutief en of onverantwoord gebruik van eigendommen van Creative-M-Concepts.
 3. Cliënt is aansprakelijk bij schade aan eigendommen van Creative-M-Concepts. Creative-M-Concepts belast actuele nieuw waarde door bij schade of verlies.
 4. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor relevante verzekering. 
 5. Cliënt is aansprakelijk na ontvangst van goederen.
 6. Opgehaalde goederen dienen in goede conditie overhandigd te worden aan Creative-M-Concepts.
 7. Het is niet toegestaan eigendommen van Creative-M-Concepts door te verhuren en of te verkopen. 
 8. Creative-M-Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld van schade  veroorzaakt door het gehuurde materiaal.

Artikel 9. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen direct gemeld te worden.
 2. Creative-M kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.
Wij gebruiken cookies om onze content en advertenties te personaliseren. Daarnaast voor de analyse met Google Analytics. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Ons site adres is: https://huureenpolaroid.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings